Bestyrelsen

Formand :

Søren Landkildehus

Tambogade 15

Tlf.: 32 17 51 77

Mail: s.landkildehus@gmail.com

 

Næstformand:

Arne Lund Jensen (Tambogade 17)

Lille Marken 7, Resenstad

7600 Struer

Tlf.: 23 68 70 32

Mail: ajensen@newmail.dk

 

Kasserer:

Anna-Marie Gade

Tambohusvej 16

Tlf.: 97 87 51 89

Mail: mail@harrygade.dk

 

Sekretær:

Helene Weis Hald

Lorensvej 2

Tlf.: 28 94 19 09

Mail: weishald@gmail.com

 

Bestyrelsesmedlem:

Søren Juel Jensen (Tambogade 25)

Rudevej 10

7500 Holstebro

Tlf.: 40 60 40 23

Mail.: sjje@lemu.dk

 

 

 

 

 

Udvalg:

  • Havne- og vandmiljøudvalg: Thomas Normark og Per Bach
  • Stiudvalg: Tovholder/bindeled: Søren Landkildehus

 

                                    Tambohus Bylaug vedtægter
§ 1
Navn : Tambohus Bylaug
§ 2
Formål : Tambohus Bylaug skal medvirke til at styrke sammenholdet og udviklingen af bylivet i
Tambohus gennem aktivitet, sociale arrangementer og fællesopgaver. Bylauget skal være områdets
fælles talerør over for kommunen og myndigheder i sit arbejde, bl.a. med at skabe et godt miljø i
området.
§ 3
Opgaver: Tambohus Bylaug koordinerer byens og borgernes fælles ønsker til området som et
rekreativt, udviklende miljø med aktivitetsmuligheder og et levende havnemiljø. Lauget kan
arrangere fællesaktiviteter, sommerfest, oplevelser og andre arrangementer. Lauget indsamler og
videreformidler beboernes ønsker og udsender information om aktiviteter, møder og andre
fællesarrangementer. Lauget kan indkalde til borgermøder efter behov.
Tambohus Bylaug kan på opfordring løse opgaver, der ikke umiddelbart kan gennemføres af
foreninger eller grupper af enkeltpersoner i området..
Tambohus Bylaug kan på vegne af foreninger, institutioner, erhvervsliv og grupper af
enkeltpersoner søge midler til udvikling af Tambohus.
Tambohus Bylaug kan oprette underudvalg med selvstændige vedtægter.
Underudvalgets vedtægter er underlagt Bylauget i henhold til:
1) At det i underudvalgets vedtægter §1 fremgår at man er et underudvalg af Tambohus
Bylaug.
2) At kompetencen til at opløse underudvalget alene tilfalder Bylaugets generalforsamling,
Hvilket skal fremgå af underudvalgets vedtægter.
§ 4
Medlemskreds: Alle personer, fyldt 18 år bosiddende i Tambohusområdet samt sommerhusbeboere
optages som medlemmer og har ret til at deltage i Bylaugets generalforsamling og møder med
stemmeret og med mulighed for at søge valg til bestyrelsen som enkeltperson, en stemme pr.
ejendom.
Foreninger, institutioner, virksomheder og enkeltpersoner med særlig tilknytning til området kan
optages som medlemmer af Tambohus Bylaug med stemmeret, en stemme pr.
virksomhed/institution.
Tambohus Bylaugs medlemmer og bestyrelse er uden personlig hæftelse, for de af Tambohus
Bylaugs påhvilende forpligtelser.
For opfyldelse af eventuelle sådanne forpligtelser er alene den ideelle forening, Tambohus Bylaug
ansvarlig med foreningsformuen.
§ 5.
Kontingent: Alle husstande, foreninger, institutioner, virksomheder samt enkeltpersoner bidrager til
driften af Tambohus Bylaug ved betaling af et kontingent, der hvert år fastsættes af
generalforsamlingen. Enkeltpersoner er kontingentfrie, dvs. det er husstanden, der betaler.
Kontingentet opkræves årligt ved udsendelse af girokort til eksisterende medlemmer. Nye
medlemmer kan optages ved indbetaling af kontingent til Tambohus Bylaugs kasserer. Kassereren
fører regnskab over foreningens indtægter og udgifter og fremlægger et revideret regnskab på
generalforsamlingen.
§6
Generalforsamling: Generalforsamlingen er Tambohus Bylaugs øverste myndighed. Væsentlige
ændringer i miljø og bybillede skal forelægges generalforsamlingen.
Generalforsamlingen afholdes hvert år den 1. lørdag i april. Indkaldelse til generalforsamling sker
ved husstandsomdelt eller udsendt meddelelse med mindst 4 ugers varsel, via mail til den
mailadresse der fremgår af medlemslisten på Bylaugets hjemmeside. Medlemmer uden mailadresse
får indkaldelsen pr. brev.
Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før
generalforsamlingen afholdes.
På generalforsamlingen vælges ved almindelig flertal 5 bestyrelsesmedlemmer samt en suppleant.
Hver person kan udover egen stemme afgive 1 stemme i henhold til skriftlig fuldmagt, der er
afleveret umiddelbart forud for generalforsamlingens begyndelse. Denne fuldmagt kan også gives
direkte til bestyrelsen.
Generalforsamlingen gennemføres efter følgende dagsorden:
Valg af dirigent.
Bestyrelsens beretning.
Nyt fra udvalg, foreninger, institutioner etc.
Regnskabsaflæggelse og fastsættelse af kontingent.
Indkomne forslag.
Budgetfremlæggelse.
Valg af bestyrelse, to på lige år og tre på ulige år samt hvert år en suppleant.
Valg af revisor.
Andre sager.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af et flertal i bestyrelsen eller 10 medlemmer.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på samme måde og med samme varsel som ordinær
generalforsamling.
§ 7
Bestyrelsen: Bestyrelsen konstituerer sig selv med valg af formand, næstformand og kasserer.
Tambohus Bylaug tegnes af foreningens formand og kasserer i fællesskab.
Økonomiske transaktioner kan kun gennemføres med begges underskrift.
Medlemmer af bestyrelse oppebærer ikke løn eller vederlag. Udgifter kan refunderes efter regning.
Beslutninger i bestyrelsen kræver simpelt flertal.
Valgbare er alle medlemmer, dog kan der højest være to ikke fastboende med i bestyrelsen, og
minimum en skal være sommerhusbeboer.
§8
Bestyrelsesmøder: Bestyrelsesmøder gennemføres efter behov dog mindst 3 om året. Formanden
forestår indkaldelse. Der udfærdiges et referat, der skal godkendes ved det efterfølgende møde.
§ 9
Vedtægtsændringer: Generalforsamlingen kan ændre Bylaugets vedtægter med 2/3 flertal af de
fremmødte, for så vidt det er fremgået af dagsordenen ved indkaldelsen til mødet. En ændring kan
ikke træde i kraft på selve mødet.
Opløsning: Tambohus Bylaug kan opløses ved to på hinanden følgende generalforsamlinger med
mindst 14 dages mellemrum. Ved første møde skal der være 2/3 flertal for en nedlæggelse, mens
der på den efterfølgende generalforsamling kun skal være et flertal, af de fremmødte for en
nedlæggelse.
Eventuelle udisponerede midler tilfalder det lokale foreningsliv i Tambohus (eller Thyholm) ved
Tambohus Bylaugs opløsning.
Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 04. oktober 2014.
Dirigent: Søren Landkildehus
Bemærk: Erstatter vedtægter vedtaget på generalforsamlingen den 7. april 2007.

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *