Spring til indhold

Tambohus

Vedtægter

Tambohus Bylaug Vedtægter

§1
Navn : Tambohus Bylaug

§2
Formål : Tambohus Bylaug skal medvirke til at styrke sammenholdet og udviklingen af bylivet i Tambohus gennem idrætslige aktiviteter, sociale arrangementer og fællesopgaver. Bylauget skal være områdets fælles talerør over for kommunen og myndigheder i sit arbejde, bl.a. med at skabe et godt miljø i området.

§3
Opgaver: Tambohus Bylaug koordinerer byens og borgernes fælles ønsker til området som et rekreativt, udviklende miljø med aktivitetsmuligheder og et levende havnemiljø. Lauget kan arrangere fællesaktiviteter, sommerfest, oplevelser og andre arrangementer. Lauget indsamler og videreformidler beboernes ønsker og udsender information om aktiviteter, møder og andre
fællesarrangementer. Lauget kan indkalde til borgermøder efter behov.
Tambohus Bylaug kan på opfordring løse opgaver, der ikke umiddelbart kan gennemføres af foreninger eller grupper af enkeltpersoner i området. Tambohus Bylaug kan på vegne af foreninger, institutioner, erhvervsliv og grupper af
enkeltpersoner søge midler til udvikling af Tambohus. Tambohus Bylaug kan oprette underudvalg med selvstændige vedtægter. Underudvalgets vedtægter er underlagt Bylauget i henhold til:
1) At det i underudvalgets vedtægter §1 fremgår at man er et underudvalg af Tambohus Bylaug.
2) At kompetencen til at opløse underudvalget alene tilfalder Bylaugets generalforsamling, hvilket skal fremgå af underudvalgets vedtægter.

§4
Medlemskreds: Alle personer, fyldt 18 år bosiddende i Tambohusområdet samt sommerhusbeboere optages som medlemmer og har ret til at deltage i Bylaugets generalforsamling og møder med stemmeret og med mulighed for at søge valg til bestyrelsen som enkeltperson, en stemme pr. ejendom. Foreninger, institutioner, virksomheder og enkeltpersoner med særlig tilknytning til området kan optages som medlemmer af Tambohus Bylaug med stemmeret, en stemme pr. virksomhed/institution. Tambohus Bylaugs medlemmer og bestyrelse er uden personlig hæftelse, for de af Tambohus Bylaugs påhvilende forpligtelser. For opfyldelse af eventuelle sådanne forpligtelser er alene den ideelle forening, Tambohus Bylaug ansvarlig med foreningsformuen.

§ 5.
Kontingent: Alle husstande, foreninger, institutioner, virksomheder samt enkeltpersoner bidrager til driften af Tambohus Bylaug ved betaling af et kontingent, der hvert år fastsættes af generalforsamlingen. Enkeltpersoner er kontingentfrie, dvs. det er husstanden, der betaler. Kontingentet opkræves årligt ved udsendelse af betalingsinformation til eksisterende medlemmer. Nye medlemmer kan optages ved indbetaling af kontingent til Tambohus Bylaugs kasserer. Kassereren fører regnskab over foreningens indtægter og udgifter og fremlægger et revideret regnskab på generalforsamlingen.

§6
Generalforsamling: Generalforsamlingen er Tambohus Bylaugs øverste myndighed. Væsentlige ændringer i miljø og bybillede skal forelægges generalforsamlingen. Generalforsamlingen rammesætter de i §3 nævnte aktiviteter og strukturen for gennemførsel af disse. Generalforsamlingen afholdes hvert år den 1. lørdag i april. Indkaldelse til generalforsamling sker ved husstandsomdelt eller udsendt meddelelse med mindst 4 ugers varsel, via mail til den mailadresse der fremgår af medlemslisten på Bylaugets hjemmeside. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes. På generalforsamlingen vælges ved almindelig flertal 5 bestyrelsesmedlemmer samt en suppleant. Hver person kan udover egen stemme afgive 1 stemme i henhold til skriftlig fuldmagt, der er afleveret umiddelbart forud for generalforsamlingens begyndelse. Denne fuldmagt kan også gives direkte til bestyrelsen. Generalforsamlingen gennemføres efter følgende dagsorden:
! Valg af dirigent.
! Bestyrelsens beretning.
! Nyt fra udvalg, foreninger, institutioner etc.
! Regnskabsaflæggelse, budgetfremlæggelse og fastsættelse af kontingent.
! Indkomne forslag.
! Valg af bestyrelse, to på lige år og tre på ulige år samt hvert år en suppleant.
! Valg af revisor.
! Eventuelt.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af et flertal i bestyrelsen eller 10 medlemmer. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på samme måde og med samme varsel som ordinær generalforsamling.

§7
Bestyrelsen: Bestyrelsen konstituerer sig selv med som minimum valg af formand, næstformand og kasserer. Tambohus Bylaug tegnes af foreningens formand og kasserer i fællesskab. Økonomiske transaktioner kan kun gennemføres med begges underskrift. Medlemmer af bestyrelse oppebærer ikke løn eller vederlag. Udgifter kan refunderes efter regning. Beslutninger i bestyrelsen kræver simpelt flertal. Valgbare er alle medlemmer.

§8
Bestyrelsens styrelse: Bestyrelsen afholder møder efter behov. Bestyrelsen fastlægger sin egen forretningsorden. Bestyrelsen sikrer, at referater fra møder bliver tilgængelige på hjemmesiden.

§9
Vedtægtsændringer: Generalforsamlingen kan ændre Bylaugets vedtægter med 2/3 flertal af de fremmødte, for så vidt det er fremgået af dagsordenen ved indkaldelsen til mødet. En ændring kan ikke træde i kraft på selve mødet.
Opløsning: Tambohus Bylaug kan opløses ved to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum. Ved første møde skal der være 2/3 flertal for en nedlæggelse, mens der på den efterfølgende generalforsamling kun skal være et flertal, af de fremmødte for en nedlæggelse. Eventuelle udisponerede midler tilfalder det lokale foreningsliv i Tambohus (eller Thyholm) ved Tambohus Bylaugs opløsning.

Således vedtaget på ordinær generalforsamling den 2. april 2022. Dirigent: Steen Rysgaard
Bemærk: Erstatter vedtægter vedtaget på ordinær generalforsamling den 6. april 2019

Ny badebro 2023

Ny badebro 2023

Så er byens badebro klar

Arkiver

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *