Spring til indhold

Tambohus

Vedtægter

Vedtægter for Tambohus KajakklubBeskrivelse: cid:1450A49C03984BB19EA1E9FE156E29D9@SrenPc

§1. Navn
Klubbens navn er Tambohus Kajakklub. Klubben er en underafdeling af Tambohus Bylaug, men med egne vedtægter og egen økonomi.

Klubbens hjemsted er Tambohus.

§2. Formål
Klubbens formål er under kammeratlige forhold at give medlemmer lejlighed til at dyrke kajaksejlads samt udbrede kendskabet til kajakaktiviteterne.

§3. Organisation.
Tambohus Kajakklub er en underafdeling til Tambohus Bylaug.
Klubben kan organisere sig under Dansk Kano- og Kajakforbund eller DGI.

§4. Medlemmer.

Der findes forskellige former for medlemskab. Det er bestyrelsen der fastsætter kontingent i forhold til disse medlemskaber/forskellige grupper. Medlemmer, fastboende, sommerhus, børn/ungdom….

Stk. 1        Som medlem kan optages alle fra 12 år.

    1. Personer under 18 år der ønsker at deltage i foreningen, SKAL på grund af sikkerheden have forældres eller værges tilladelse.

Stk. 2.       Der er 5 former for medlemskab:

A. Faste medlemmer: Som er med i de ugentlige træninger og jævnligt deltager i klubbens arrangementer.

B. Husstandsmedlemskab: For sommerhusbeboere ol., som er her indimellem. Navne personlige data skal oplyses ved indmeldelse.

C. Familiemedlemskab: Forældre og hjemmeboende børn. Navne og data skal oplyses ved indmeldelse.

D. Gæstemedlemskab: Personer, der kommer forbi eller er på besøg i området, giver et fast medlemsgebyr samt gebyr pr. gang man deltager.

E. Grupper: Som deltager i sejlads enten med en af instruktørerne eller med et medlem.

                 Faste medlemmer (A & C) har fortrinsret til kajakkerne.

§5. Indmeldelse, udmeldelse mv.
Stk. 1    Indmeldelse sker skriftligt til bestyrelsen.
Stk. 2    Et medlem, der er i kontingentrestance, jvf.  § 6 kan udelukkes af bestyrelsen. Kan ikke længere komme i klubben og bruge materiel.
Stk. 3    Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis foreningens regler ikke overholdes.
En eksklusion kan indankes på kommende generalforsamling med mulighed for at forklare evt. tvist som et særskilt punkt på dagsorden. Afgøres ved simpelt flertal.
Stk. 4    Et ekskluderet medlem kan senere søge om optagelse på en efterfølgende generalforsamling.

§6. Kontingent
Fastsættes af bestyrelsen for det kommende år efter drøftelse på generalforsamlingen.
Bestyrelsen kan nedsætte kontingentet ved indmeldelse senere på sæsonen eller i forhold til specielt medlemskab mv.

§7. Bestyrelse
Stk. 1. Bestyrelsen er klubbens overordnede ledelse mellem to
generalforsamlinger og træffer de nødvendige afgørelser i forhold til beslutninger og vedtægter.
Stk. 2.   Består af min 4 personer, der vælges på generalforsamlingen. Tambohus Bylaug kan udpege en ekstra person til bestyrelsen.
Kun personer over 18 år kan varetage formands- og kassererfunktionen.
Stk. 3.   Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Bestyrelsen kan uddelegere administrative og konkrete opgaver, herunder nedsætte underudvalg.
Alle beslutninger afgøres ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§8. Generalforsamlingen
Stk.  1.  Generalforsamlingen er øverste myndighed for klubben.
Stk.  2. Generalforsamlingen afvikles inden sæsonstart senest 1. maj og indkaldes
gennem den lokale presse eller pr. brev/mail til de enkelte medlemmer med min. 14 dages varsel.
Stk. 3.   Forslag til generalforsamlingen skal skriftligt være bestyrelsen i
hænde senest 10 dage før generalforsamlingen afvikles.
Stk. 4.   Beslutninger og valg sker med simpelt flertal, undtagen
vedtægtsændringer §11. Valg til bestyrelsen er skriftlig, hvis ét medlem ytrer ønske herom.
Der kan stemmes ved fuldmagt.
Stk. 5    Stemmeberettiget er alle faste medlemmer, personer som er navngivne medlemmer gennem familiemedlemskab og navngivne medlemmer gennem sommerhusmedlemskab. Kategori A, B og C Gæstemedlemmer og gruppemedlemmer, betragtes som passive medlemmer og har ikke stemmeret. Disse medlemskaber gælder for ét år ad gangen.

§9. Den ordinære generalforsamling.
Stk. 1.   Den ordinære generalforsamling afvikles inden påske med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Aflæggelse af beretning. Herunder visioner og mål for den kommende sæson
  3. Fremlæggelse af regnskab
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  6. Valg af revisor

8.  Evt.

Stk. 2    Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Revisor for et år
ad gangen.
Stk. 3.   Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder mellem 2 generalforsamlinger kan bestyrelsen selv finde stedfortræder blandt medlemmerne.
I tilfælde af at revisoren udtræder i perioden, reviderer kassereren i Tambohus Bylaug årets regnskab.

§10.  Ekstraordinær generalforsamling.
Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær generalforsamling og er pligtig dertil, når mindst en tredjedel stemmer for det.
”Ved indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling, skal dette ske inden for 6 uger”
Der indkaldes som ved ordinær generalforsamling.

§11. Vedtægtsændringer.
Kan kun besluttes på generalforsamlingen og skal vedtages med 2/3 af de fremmødte stemmer. Der skal deltage min. 1/3 af medlemmerne i generalforsamlingen. Stemmer kan afgives skriftligt eller ved fuldmagt.

§12. Reglement.
Stk. 1. Medlemmerne skal rette sig efter gældende regler og vedtægter.
Mellem to generalforsamlinger er det bestyrelsen eller de, der har fået opdrag til at varetage arbejde for bestyrelsen, der håndhæver disse. Bestyrelsen kan iværksætte disciplinære foranstaltninger ved overtrædelser.

Stk. 2    Såfremt et medlem ved overtrædelse af reglementet eller ved grov uagtsomhed foranlediger skade eller tab på klubbens materiel, er vedkommende efter beslutning herom erstatningspligtig over for klubben. (Gælder alle kategorier af medlemskab)

§13. Regnskab, protokoller mv.
Stk. 1.   Bestyrelsen fører regnskab, medlemsregister, protokol for
bestyrelsesmøder og generalforsamlinger mv. Klubbens regnskabsår er fra 1. januar – 31. december. Regnskabet revideres senest 10 dage før generalforsamling.
Stk. 2.   Regnskabet skal være tilgængeligt for medlemmerne senest tre dage før generalforsamlingen.

§14. Tegningsregler.
Stk. 1    Foreningen tegnes af formanden.
Stk. 2.   Foreningen kan give kassereren fuldmagt til at modtage indbetalinger og betale indgående forpligtelser.
Stk. 3.   Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med foreningens formue.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlige hæftelser.

Foreningen kan ikke optage lån uden accept fra Tambohus Bylaugs
bestyrelse.

§15. Klubbens ophævelse.
Ved beslutning om klubbens ophævelse gælder de samme regler som ved vedtægtsændringer, jvf. §11.

Da klubben er underlagt Tambohus Bylaug, kan en ophævelse kun komme i betragtning, hvis Bylauget ikke ønsker at drive kajakklubben videre under nuværende vilkår i forhold til vedtægterne i kajakklubben.

Ved samlet ophævelse af Tambohus Kajakklub anvendes evt. overskud og materiel til andre søsportslige og folkeoplysende formål på Thyholm.

Dirigent 2012

Ivan Skaanning                                        Ole Brændgaard
Bestyrelsesmedlem                                  Formand for Tambohus Kajakklub

Tambohus Kajakklub er stiftet i marts 2007 som en omstrukturering af Thyholm Søsport.
Vedtægterne er revideret i marts 2008, juli 2008, 2010, 2012, og 2024

Kajakklubbens aktiviteter

<< maj 2024 >>
mtotfls
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Kommende aktiviteter

Ny badebro 2023

Ny badebro 2023

Så er byens badebro klar

Arkiver

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *